رونمايي از بدترين قرارداد تاريخ فوتبال ايران / دايي، کريمي و مهدوي کيا گزينه هاي رياست فدراسيون / پيشخوان
تصاوير نيم صفحه روزنامه‌هاي ورزشي هفدهم خردادماه به رشته‌هاي مختلف ورزشي، به خصوص فوتبال اختصاص يافته است.

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

 

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد

روزنامه‌هاي ورزشي ۱۷ خرداد