هتريک کي روش در استعفاء/تحقيق از بازيکنان 6ميلياردي پرسپوليس/مرتاضان هندي در خدمت تيم خداداد
تصاوير نيم‌صفحه روزنامه‌هاي ورزشي يکشنبه 19 دي ماه به مسائل مختلف ورزشي به ويژه فوتبال اختصاص دارد.

 
هتريک کي روش در استعفاء/ تحقيق از بازيکنان 6ميلياردي پرسپوليس/ مرتاضان هندي در خدمت تيم خداداد
 
روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي

روزنامه‌هاي ورزشي