فيلم/ اجراي جديد حامد زماني با لباس پلنگي و موتور سنگين
حامد زماني، خواننده ارزشي کشورمان، صبح امروز با اجراي جديدش در نخستين همايش گردهمايي معاونين روابط عمومي بسيج روي صحنه رفت.

دانلود